កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការបកសម្បកស៊ុតគ្រួច

ទំព័រដើម / កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការបកសម្បកស៊ុតគ្រួច

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ វ៉ិត វណ្ណា  បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ៣គ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើបំណិនជីវិតបកសម្បកស៊ុតគ្រួច ។ អ្នកគ្រូបានពន្យល់ណែនាំពីរបៀបបកសម្បកស៊ុតគ្រួច និងឱ្យសិស្សានុសិស្សស្គាល់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ​  ហើយជាពិសេសបំណិនជីវិតនេះជួយឱ្យសិស្សមានការផ្លាស់ទង្វើអវិជ្ជមាន​មួយចំនួនដែរ។​ បន្ទាប់មក​ប្អូនៗ ក៏ចាប់ផ្តើមអនុវត្តផ្ទាល់ ដោយបកសម្បកស៊ុតគ្រួចតាមការណែនាំពីអ្នកគ្រូ។

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការបកសម្បកស៊ុតគ្រួច

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ