ជួបគ្នាថ្ងៃខានស្អែកនេះនៅសាខាច្បារអំពៅ ក្នុងកម្មវិធី OPEN HOUSE!

ទំព័រដើម / ជួបគ្នាថ្ងៃខានស្អែកនេះនៅសាខាច្បារអំពៅ ក្នុងកម្មវិធី OPEN HOUSE!

???? ជួបគ្នាថ្ងៃខានស្អែកនេះនៅសាខាច្បារអំពៅ ក្នុងកម្មវិធី Open House!

✍️ ថ្ងៃទី11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023 ចាប់ពីម៉ោង7:30នាទីព្រឹកតទៅ!

☎️ សាខាច្បារអំពៅ៖ 012908487/016678229

???? https://goo.gl/maps/poe5ibHju4GFNmr8A

#AmericanInterconSchool

……………………………………………………………..

✍️ តេឡេក្រាម៖ channel https://t.me/AmericanInterconSchool

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ