ទម្លាប់សាមញ្ញទាំងនេះ អាចជួយឱ្យយើងមានអាយុវែង

ទំព័រដើម / ទម្លាប់សាមញ្ញទាំងនេះ អាចជួយឱ្យយើងមានអាយុវែង

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ