លទ្ធផលប្រកួតគណិតវិទ្យាអាស៊ីអន្តរជាតិអូឡាំពិក (AIMO) វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ទំព័រដើម / លទ្ធផលប្រកួតគណិតវិទ្យាអាស៊ីអន្តរជាតិអូឡាំពិក (AIMO) វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ