អតីត​សិស្ស​ AIS​ នឹង​នាំ​សម្ភារ​សិក្សា​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​សាលា​ដូង​ លើ​ភ្នំ​គិរីរម្យ​

ទំព័រដើម / អតីត​សិស្ស​ AIS​ នឹង​នាំ​សម្ភារ​សិក្សា​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​សាលា​ដូង​ លើ​ភ្នំ​គិរីរម្យ​

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ