ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបលើប្រតិបត្តិការណ៍អាជីវកម្មឆ្នើមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ2014 ពីទីក្រុងព្រុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិក

ទំព័រដើម / ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបលើប្រតិបត្តិការណ៍អាជីវកម្មឆ្នើមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ2014 ពីទីក្រុងព្រុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិក

ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបលើប្រតិបត្តិការណ៍អាជីវកម្មឆ្នើមបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ2014 ពីទីក្រុងព្រុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិក

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ