សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ពិសោធស្ដីពីការសង្កេតទូសេសង់ ប្លាស្មូលីស និងដេប្លាស្មូលីស មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

ទំព័រដើម / សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ពិសោធស្ដីពីការសង្កេតទូសេសង់ ប្លាស្មូលីស និងដេប្លាស្មូលីស មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

នាថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ​ អ្នកគ្រូ​ គង់ ស្រីលីស  បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅធ្វើពិសោធក្រោម ប្រធានបទ “ការសង្កេតទូសេសង់ ប្លាស្មូលីស និងដេប្លាស្មូលីស មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា” លើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា។ ការពិសោធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនដែលអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និងបង្កើនការចងចាំបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាទ្រឹស្តី។ លើសពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ សហការគ្នា​  និងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ