ការចុះអធិការកិច្ចរបស់ថ្នាក់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ទំព័រដើម / ការចុះអធិការកិច្ចរបស់ថ្នាក់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានទទួលការចុះ

អធិការកិច្ចរបស់ថ្នាក់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តមុខវិជ្ជាអប់រំកាយ និងកីឡា មានដូចជា ចំនួនសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា ជាពិសេសទីលានហាត់។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ