កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការដាំគល់ស្លឹកគ្រៃ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៤”ខ”

ទំព័រដើម / កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការដាំគល់ស្លឹកគ្រៃ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៤”ខ”

នៅថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣​​ លោកគ្រូ ស៊ែម សីលវន្បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ខ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិត ការដាំស្លឹកគ្រៃ។ កម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសិស្សានុសិស្ស ព្រោះពួកគេអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេនាពេលអនាគត។ លើសពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សប្រាកដជាអាចបកស្រាយ និងអាចដាំស្លឹកគ្រៃដោយខ្លួនឯងបានពេលពួកគេត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេវិញ។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង តែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើសិស្សានុសិស្សមិនត្រឹមតែចំណេះដឹងលើគ្រប់មុខវិជ្ជាទេ តែថែមទាំងរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារផងដែរ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ