កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការដាំម្រះព្រៅ

ទំព័រដើម / កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការដាំម្រះព្រៅ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ ឃឹម ចន្ធា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ “ខ”  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល បានធ្វើបំណិនជីវិតស្ដីពី ការដាំម្រះព្រៅ។ អ្នកគ្រូបានលើកឡើងថា ការដែលរៀបចំធ្វើបំណិនជីវិតនេះគឺដើម្បីឱ្យប្អូនៗដឹងពីរបៀបក្នុងការដាំដុះរុក្ខជាតិផ្សេងៗ ជាពិសេសគឺដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។
កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ការដាំម្រះព្រៅ

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ