សកម្មភាពពិសោធន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យាស្តីពីទង្វើរមេដែកនិមិត្ត សិស្សថ្នាក់ទី៨ក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

ទំព័រដើម / សកម្មភាពពិសោធន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យាស្តីពីទង្វើរមេដែកនិមិត្ត សិស្សថ្នាក់ទី៨ក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី ០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅលោកគ្រូ ធី សុជាតិ បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ក នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ ធ្វើការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ “ពិសោធន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យាស្តីពីទង្វើរមេដែកនិមិត្ត ” ។​ គោលបំណងក្នុងពិសោធន៍គឺដើម្បីអោយសិស្សបានសាកល្បង និងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងក្រៅអំពីការៀនទ្រឹស្តីក្នុងមេរៀន ក៍ដូចជាយល់ដឹងអំពីការបង្កើតមេដែកបានដោយខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលពួកគេតែងតែឃើញជាប្រចាំថ្ងៃ។ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តន៍ និងកត់ចំណាំបាតុភូទផ្សេងៗដែលកើតឡើងកំឡុងការពិសោធ។ 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ