បទបង្ហាញស្ដីអំពី៖ គន្លឹះសំខាន់ៗ សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស

ទំព័រដើម / បទបង្ហាញស្ដីអំពី៖ គន្លឹះសំខាន់ៗ សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ ក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាសាលា និងគណកម្មការវិន័យបានធ្វើបទបង្ហាស្តីអំពី គន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់សិស្សានសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល។ គន្លឹះសំខាន់ៗដែលគណៈកម្មការយកបង្ហាញសិស្សានុសិស្សដក នុសិស្សទទួលបានចំណេះដឹង ឬទទួលបានព័ត៌មានអំពីវិន័យ និងសីលធម៌ បន្ទាប់មកសិស្សានុសិស្សត្រូវតែគោរពច្បាប់​វិន័យ និងមានសីលធម៌។ នៅពេលសិស្សានុសិស្សមានវិន័យ និងសីលធម៌ ការសិក្សារបស់ប្អូនក៏ទទួលបានជោគជ័យផងដែរ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ