លោក តាំង សំអៀង

ទំព័រដើម / លោក តាំង សំអៀង

លោក តាំង សំអៀង

នាយកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក តាំង សំអៀងបានចូលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ គួច អេឌ្យូខេសិន ដំបូលជាប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ បន្ទាប់មកទៀត នៅក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ គាត់ត្រូវបានតម្លើងដំណែងជាប្រធានស្តីទីផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។  ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានតួនាទីជា នាយកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។ មុនពេលចូលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ គួច អេឌ្យូខេសិន គាត់ធ្លាប់បម្រើការងារជា ជាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ជាងនេះទៅទៀត គាត់ក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាមន្រ្តីសវនករ និងមន្រ្តីសវនករជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ផងដែរ។

ចំពោះការសិស្សារបស់គាត់វិញ គាត់ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា និងបរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ក្រៅពីបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ គាត់ក៏បានបញ្ចប់វគ្គជំនាញផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខ និងសវនកម្មព័ត៌មានវិទ្យា រួមមាន៖ Certified Information System Auditor (CISA), Usable Security, Information Security and Risk Management, Building an Information Risk Management, and Design and Executive of Information Security Strategy.

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ