សកម្មភាពពិសោធន៍ ការសង្កេតសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់ត្រី សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី10

ទំព័រដើម / សកម្មភាពពិសោធន៍ ការសង្កេតសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់ត្រី សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី10

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ អ្នកគ្រូ អ៊ន់ សេរី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ធ្វើពិសោធអំពី ការសង្កេតសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់សត្វត្រី។ ការពិសោធន៍នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងឱ្យសិស្សានុសិស្សបានដឹង និងស្វែងយល់បន្ថែមពីចំណែកផ្សេងៗនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់ត្រី។ 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ