បទបង្ហាញស្តីពី៖ ការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គម

ទំព័រដើម / បទបង្ហាញស្តីពី៖ ការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គម

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល  បានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពី ការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គម ជូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ ដោយអ្នកគ្រូ ស៊ឺ ស៊ីវហោ។ គោលបំណងនៃបទបង្ហាញនេះគឺជួយសិស្សានុសិស្សឱ្យបង្កើនការខិតខំសិក្សា មានសីលធម៌ល្អ គោរពច្បាប់វិន័យសាលា ចេះជួយលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឱ្យមានការគិតដោយវិជ្ជមាន និងការហ្វឹកហាត់ខ្លួនរស់នៅដោយចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ