ប្រធានបទស្តីពី៖ បាតុភូតអូស្មូស និងការប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍

ទំព័រដើម / ប្រធានបទស្តីពី៖ បាតុភូតអូស្មូស និងការប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ​កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ ឃាន កក្កដា​ បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១១ង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ បាតុភូតអូស្មូស និងការប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍ លើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា។ ការពិសោធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនដែលអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និងបង្កើនការចងចាំបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាទ្រឹស្តី។ លើសពីនេះសិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ សហការគ្នា និងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ប្រធានបទស្តីពី៖ បាតុភូតអូស្មូស និងការប្រើប្រាស់មីក្រូទស្សន៍

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ