ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំង១០សាខា

ទំព័រដើម / ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំង១០សាខា

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២។​ ក្រៅពីសិសក្សាមេរៀនក្នុងថ្នាក់ការប្រកួតចំណេះដឹងផ្សេងៗគឺំពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់សិស្សានុសិស្សទំាងអស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែង និងទទួលបានចំណេះដឺងថ្មីៗ។​

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ