បច្ចេកវិទ្យាជួយពន្លឿនលើការបោះពុម្ពវិញ្ញាបនបត្រ

ទំព័រដើម / បច្ចេកវិទ្យាជួយពន្លឿនលើការបោះពុម្ពវិញ្ញាបនបត្រ

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងការអប់រំ 
ក្រោមប្រធានបទ “បច្ចេកវិទ្យាជួយពន្លឿនលើការបោះពុម្ពវិញ្ញាបនបត្រ”
អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សូ សារុំ
#MJQE #AmericanInterconSchool

បច្ចេកវិទ្យាជួយដំណើរការក្នុងការងារយ៉ាងសកម្ម ហើយការងារជាច្រើនវាមានភាពប្រសើរ និងរហ័ស ដោយសារការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា។ បច្ចុប្បន្ននេះការងារធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបានពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ទូទៅយើងឃើញមានដូចជា ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតកម្ម ធ្វើឱ្យចង្វាក់ផលិតកម្ម មានភាពល្អប្រសើរ ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ និងការរក្សាទុករាល់កំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។ យ៉ាងណាវិញ ក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងយុគសម័យនេះ ក៏ត្រូវបានពង្រឹង និងបន្ថែមលើបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ។ ខ្ញុំសូមលើយកចំណុចមួយនៃការប្រតិបត្តិការលើការងារអប់រំ គឺរៀបចំបោះពុម្ពវិញ្ញាបនបត្ររបស់សិស្សានុសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សា ដែលពីសម័យមុនយើបំពេញព័ត៌មានដោយដៃម្តងមួយៗចំណាយពេលវេលាច្រើនលើការងារនេះ។ ប៉ុន្តែនៅសម័យកាលឌីជីថលនេះវិញ ការបោះពុម្ពវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់សិស្សគឺយើងធ្វើតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ខ្ញុំសូមលើកយកដំណើរការបោះពុម្ពវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាសិស្សដែលជំនួសដោយការសរសេរដោយដៃ មកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រវិញ ហើយយើងអាចសាកល្បងអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

១. យើងរៀបចំ Art Work វិញ្ញាបនត្របត្រតាមកម្មវិធីហ្គ្រាហ្វិកឌីសាញ (Graphic Design)
     ដើម្បីបោះពុម្ពទម្រង់វិញ្ញាបនបត្រជាស្តង់ដារួម។

២. យើងត្រួវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសិស្សដែលត្រូវទទួលវិញ្ញាបនបត្រតាមរយៈ File Excel។

៣. យើងត្រូវរៀបចំ Word Print (ខ្លឹមសារវិញ្ញាបនបត្រ)។

៤. យើងរៀបចំទិន្នន័យសិស្ស និងទម្រង់វិញ្ញាបនបត្រក្នុង File រួមមួយក្នុង Drive (D)។

៥. យើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mail Merge ដើម្បីបង្កើត Field ត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មាន៖
     - នៅលើ File tab, ជ្រើសរើស New and choose New Document
     - នៅលើ Mailings tab, ជ្រើសរើស Select Recipients and select Create a New List
     - នៅក្នុងប្រអប់ បញ្ជីអាសយដ្ឋានថ្មី វាយព័ត៌មាន Recipients ក្នុងជួរនីមួយៗតាមការសម   ស្រប។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ប្រអប់          សូមមើលកែសម្រួលប្រភពទិន្នន័យ Edit Data Source។
     - សម្រាប់ new record នីមួយៗ សូមជ្រើសរើស Add New ។ប្រសិនបើត្រូវការ columns ច្រើន, such as for an order number, follow these steps:
       ១. នៅក្នុង New Address List dialog box ជ្រើសរើស Customize Columns
       ២. ដើម្បីបន្ថែម custom columns ទៅក្នុង mail list ចុចប៊ូតុង ប្ដូរ Customize columns 
       ៣. ជ្រើសរើសបន្ថែម ( Add)
       ៤. វាយបញ្ចូលឈ្មោះ field ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើស យល់ព្រម (OK)
       ៥. ធ្វើជំហាន b និង c ម្តងទៀតសម្រាប់ column ឬ field នីមួយៗដែលត្រូវបន្ថែម។
    - នៅពេលអ្នកបន្ថែមសិស្សទាំងអស់ដែលអ្នកចង់បានទៅក្នុងបញ្ជីរបស់អ្នករួចរាល់ហើយ សូមជ្រើសរើស យល់ព្រម (OK)។
    - នៅក្នុង Save Address សូមបញ្ចូលឈ្មោះឯកសារថ្មីរបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសរក្សាទុក (Save)។

ឥឡូវនេះ អ្នកអាច insert mail merge fields ក្នុង document របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល Insert mail merge fields ។ 

អត្ថបទដកស្រង់ កែសម្រួល និងបកប្រែចេញពីគែហទំព័រ៖ 
 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ