សកម្មភាពពិសោធន៍មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ "កំណត់អត្តសញ្ញាណអាស៊ីត បាស និងអត្រាកម្មអាស៊ីតបាស” សិស្សថ្នាក់ទី១២”ក”

ទំព័រដើម / សកម្មភាពពិសោធន៍មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ "កំណត់អត្តសញ្ញាណអាស៊ីត បាស និងអត្រាកម្មអាស៊ីតបាស” សិស្សថ្នាក់ទី១២”ក”

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ អ្នកគ្រូ ង៉ែត សុភាព បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាផ្សារថ្មី ធ្វើការពិសោធ អំពីការ “កំណត់អត្តសញ្ញាណអាស៊ីត បាស និងអត្រាកម្មអាស៊ីតបាស” ក្នុងគោលបំណង​៖ 

សិក្សាកំណត់ប្រភេទអាស៊ីត និងបាសដោយប្រើផេណុលផ្តាលេអ៊ីន។
កំណត់ប្រភេទអាស៊ីតបាស ដោយប្រើទឹកស្ពៃក្តោបក្រហម។
កំណត់កំហាប់អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចដែលមានក្នុងទឹកលាងបង្គន់ដែលមាននៅលើទីផ្សារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
គណនាកំហាប់ភាគរយនៃអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចដែលមានក្នុងទឹកលាងបង្គន់នោះ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ