ការចុះកម្មសិក្សាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ សន្តិភាព ថ្នាក់ទី១០ និងថ្នាក់ទី១១

ទំព័រដើម / ការចុះកម្មសិក្សាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ សន្តិភាព ថ្នាក់ទី១០ និងថ្នាក់ទី១១

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យធ្មេញ សន្តិភាព បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ និងថ្នាក់ទី១១ដើម្បីទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅទីតាំង និងការធ្វើបទបង្ហាញ និងណែនាំពីរបៀបថែទាំ និងការពារធ្មេញ ពីជំងឺពុកធ្មេញ និងរបៀបសម្អាតដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ