ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ទំព័រដើម / ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

 

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក។​ ក្រៅពីសិក្សាមេរៀនក្នុងថ្នាក់ការប្រកួតចំណេះដឹងផ្សេងៗគឺំពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់សិស្សានុសិស្សទំាងអស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែង និងទទួលបានចំណេះដឺងថ្មីៗ។​

 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ