សិក្ខាសាលាស្តីពីការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ និងសីលធម៌សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ដល់ថ្នាក់មធ្យម

ទំព័រដើម / សិក្ខាសាលាស្តីពីការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ និងសីលធម៌សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ដល់ថ្នាក់មធ្យម

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពីការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ និងសីលធម៌សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ដល់ថ្នាក់មធ្យម។ គោលបំណងនៃបទបង្ហាញនេះគឺដើម្បីរម្លឹកវិន័យសាលាក៏ដូចជាផ្តល់ចំណេះដឹងផ្សេងៗបន្ថែមក្រៅពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ