សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាពិសេសបារីអេឡិចត្រូនិក

ទំព័រដើម / សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាពិសេសបារីអេឡិចត្រូនិក

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤  ​គណៈកម្មការ​នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាពិសេសបារីអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២ នៃសាលាររៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក។

ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអាចជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការអប់រំ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ និងផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាបែបនេះ៖ការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៖ ពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ប្រភេទថ្នាំដែលត្រូវបានបំពានជាទូទៅ និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើរាងកាយ និងចិត្ត 1.យុទ្ធសាស្ត្របង្ការ៖ ចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្រផ្អែកលើភស្តុតាងសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការលើកកម្ពស់ជំនាញជីវិត និងសង្គម ក៏ដូចជាជំនាញគ្រួសារផងដែរ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ