ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ទំព័រដើម / ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី1

ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងសងប្រចាំខែ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាកទី៦

ថ្ងៃទី១១ ដល់១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា

ថ្ងៃទី០៩​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីស្ដាប់ព្រះសង្ឃសម្តែងព្រះធម្មទេសនា

ថ្ងៃទី០១ ដល់០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាកទី៦

ថ្ងៃទី០៤ ដល់០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ