ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ទំព័រដើម / ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ប្រឡងប្រចាំខែ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា

ថ្ងៃទី០៣ ដល់០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្ត្រជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី9

ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី12

ថ្ងៃទី២៩ ដល់៣១ ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់បឋមសិក្សា

ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី9

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី8

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ